Pamětní kniha
Založena 10.ledna 1903
Rok 1903

Vznik sboru.
Chtěná správa velkostatku Jeho Osvícenosti vysoko urozeného pana hraběte Jana z Harrachů v Zelči oznámila v měsíci lednu 1903 obecnému zastupitelstvu obce Košice, že jest od Nového roku 1903 majetníkem na zdejším velkostatku syn Jeho Osvícenosti Otta hrabě z Harrachů,na památku nastoupení na panství Jeho Osvícenosti Otty hraběte z Harrachů založen na vybídnutí zdejšího pana učitele Josefa Lišky, zároveň co člena obec.výboru sbor dobrovolných hasičů, což celý výbor schválil, to stalo se za starosty obce p. Josefa Mináře.

Založení sboru.
Starosta obce p. Josef Minář dal v obci vyhlásit, aby ti, kteří chtějí býti hasiči a své síly zasvětit službě čistě humánní, přihlásili se do týdne u starosty obce. Dne1.února 1903 sešli se přihlášení ve 2 hodiny a zvolili si prozatímní výbor, který byl definitivně později schválen, výsledek byl tento: starostou sboru zvolen p. František Mareš – rolník, velitelem sboru p. Josef Liška – učitel, náměstkem velitelovým p. Antonín Novotný – rolník, mimo to zvoleni byli 4 páni do výboru a to: Jan Broukal – učitel, který jest jednatelem sboru, Josef Chábek – krejčí, který jest pokladníkem sboru, František Vrhel – rolník, Jan Novotný – rolník, za náhradníky zvoleni p. František Brož ml. – rolník, František Přibyl – rolník, za přehlížitele pan František Brož st. – rolník, Josef Minář – rolník. Výbor tento vypracoval stanovy a zaslal ke schválení dne 20.února 1903.

Koupení stříkačky.
Obec Košická zakoupila od firmy R. A. Smekala ze Smíchova čtyřkolovou stříkačku na pérách za 1800 K, stroj tento jest opatřen 60 metry hadicemi, 4 m savicemi, přístrojem proti zamrznutí. Zkouška při odevzdání stroje zdařila se velmi dobře, což je důkazem, že stroj je velmi dobrý, neboť vyhovoval úplně pravidlům od zemské ústřední jednotky určené. Jeho Osvícenost vysoko urozený pan hrabě Otta z Harrachů věnoval sboru našemu 200 K, k této částce přidány dobročinné příspěvky, z těchto peněz zakoupeno šatstvo ku cvičení a částečně i výzbroj, obec darovala na výzbroj 10 K.

Popis stroje.
Velitel sboru pan Josef Liška popisuje stroj náš následovně:
Sbor náš má čtyřkolovou stříkačku na pérách se 2 mosaznými cylindry 110 mm v průměru, se dvěma písty kovovými, s měděným větrníkem s sacím, jednoproudí, s jedním kohoutem pro naplnění a spouštění vody, železnou pákou, patentními přístroji ku rychlému vyndání kuželů a proti zamrznutí zámyček, se dvěma navijáky na hadice pod předním sedadlem a se dvěma svítilnami.

Kmotra stříkačky.
Usneseno ve výborové schůzi dne 1. dubna 1903 konané, požádati Její Osvícenost Vysoce urozenou paní Karolínu hraběnku z Harrachů, rozenou princeznu z Oettingenu-Wallersteinu, za blahosklonné přijetí funkce kmotry při svěcení stříkačky.

Svěcení stříkačky.
Dne 24. května 1903 oděla se naše milá dědina slavnostním rouchem. U domů kupily se hloučky svátečně ustrojeného lidu, z domků vlály prapory v barvách červenobílých, i slunko za nádherné pohody zářivě usmívalo se na tu naši vesnici. Konali jsme pro nás významnou slavnost – svěcení nové stříkačky. Od rána přicházely přátelské hasičské sbory, aby se účastnily slavnosti našeho mladého sboru.Dostavilo se 12 hasičských sborů se starostou župním p. J Jungmanem se 122 muži a to z Plané n/Luž., z Dírné, ze Soběslavi, ze Zelče, z Tučap, z Myskovic, z Choustníku, ze Zvěrotic, z Budislavi, z Krátošic-Chabrovic, ze St. Tábora. O 10. hodině přijela v zastoupení kmotry paní hraběnky Karoliny z Harrachů paní Růžena Němečková, choť ředitele velkostatku Zelečského. Krátce na to světitel v dp. farář Vinc. Bílek provázen dp. kaplanem Jos.Dvořákem. Po srdečném uvítání místním velitelem a družičkami Marií Liškovou a Marií Horákovou konány v místní kapli služby Boží, po těch utvořily před kaplí sbory hasičů čtverec, v němž stála okrášlená nová stříkačka naše. Stoje na stříkačce vítal velitel místního sboru pan Josef Liška vzletnou řečí paní kmotru, v dp. světitele a všecky milé hosty a přátele. Řeč jeho byla velmi krásná a zanechala v občanstvu hluboký dojem. Úkon církevního žehnání vykonán a po něm ujal se slova v dp. světitel. Mluvil o vznešeném úkolu a významu hasičstva. Úkol ten – pravil – povznáší sbory hasičské nad mnohé jiné spolky, neboť hasičské sbory nejsou tu pro zábavu, nýbrž aby sebe obětovaly pro blaho obecné. Dále vyslovil řečník potěšení, že v jeho osadě též povstal hasičský sbor a napomínal, aby ve spolku pěstovány byly ctnosti občanské, kázeň, ušlechtilý mrav a láska vzájemná. Na to odevzdala paní ředitelová Němečkova stroj sboru našemu. Ještě jednou pak uchopil se slova místní velitel a poděkoval všem, kdož o tuto nezapomenutelnou chvíli získali si zásluhy. Nejprve kmotře paní hraběnce z Harrachů, její zástupkyni, v dp. světiteli a všem milým a přátelským hostům. Nakonec vzpomněl též vděčně pana hraběte Otty z Harrachů, jenž svou hmotnou podporou umožnil vznik našeho sboru a provolal jeho rodině „sláva“, což mnohonásobně bylo opakováno, načež zazněly velebné zvuky národní hymny „Kde domov můj?“. Po defilé sbory posilnily se v hostincích a o druhé hodině jásavá hudba zvala četné účastníky na výlet poblízkého rozkošného Jilmu. S večerem hudba se vrátila z výletu do hostince, kdež věnečkem slavnost skončena.

Dar paní kmotry.
Její Osvícenost, vysoce urozená Paní kmotra, paní Karolina hraběnka z Harrachů věnovala našemu sboru při svěcení stříkačky, prostřednictvím zástupkyně paní ředitelovou Růženou Němečkovou ze Zelče 100 K pravím jedno sto Korun, což s díky přijato.